ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yazım Kuralları ve Yayın ilkeleriKARABÜK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (JOISS) YAYIN VE YAZIM KURALLARI

 1. JOISS (Karabük University Journal of Institute of Social Sciences) hakemli bir dergi olup ilkbahahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Gerektiği durumlarda bu sayıların dışında özel sayılar ve ek sayılar yayımlanabilir.
 2. Dergide İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim Bilimleri, İlahiyat, Resim, Müzik, Beden Eğitimi, Tarih, Sanat Tarihi, Coğrafya, Dilbilim, Edebiyat, Sosyoloji gibi sosyal bilimler alanındaki bilimsel nitelikte özgün çalışmalar yayımlanmaktadır.
 3. Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Tezlerden veya kongre ve sempozyum bildirilerinden üretilen makalelerin bu durumu metinde bir açıklama notuyla belirtilmelidir.
 4. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Türkçe ve/veya İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergide yayımlanan makalelerin; içerik, bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir.
 5. Dergide yayınlanacak yazıların gönderimi, kabulü, takibi ve hakemlik süreci işlemleri web ortamında gerçekleştirilmektedir. Çalışmaların dergi sistemine yüklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve hakem süreci başlatılır.
 6. Sisteme yüklenen çalışmalar, editör/editör yardımcıları tarafından yayım ve yazım kurallarına uygunluğu kontrol edildikten ve editör onayı tamamlandıktan sonra hakemlere yönlendirilmektedir. Editör onayından geçen makaleler için iki hakem atanır. Dergiye gönderilen yazılar ilgili iki hakem tarafından incelendikten ve olumlu rapor verildikten sonra Yayın Kurulu kararıyla yayınlanır. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi halinde üçüncü hakeme gönderilir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmeler yazar(lar) tarafından 30 gün içerisinde düzeltilip sisteme tekrar yüklendikten sonra, yazı tekrar hakem değerlendirme sürecine alınır.
 7. JOISS'e (Karabük University Journal of Institute of Social Sciences) yayın için gönderilen makaleler, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sistemden makalelerin hakem süreci takip edilebilir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, hakem raporlarının gelmesi beklenmelidir. Çünkü yazarlar, sisteme bir kez düzeltme ekleyebilmektedirler. Bir hakemin istediği düzeltmeyi yapıp yazı sisteme eklendiğinde, sonraki aşamada ikinci bir hakemin de düzeltme istemesi durumunda istenen düzeltmeler yapılamayacaktır.
 8. JOISS’e (Karabük University Journal of Institute of Social Sciences) gönderilen yazıların içine isim veya yazarın kimliğini deşifre edici herhangi bir bilgi yazılmamalıdır. Makalenin hakem süreci tamamlandıktan sonra yazar veya yazarlar ile ilgili bilgiler makaleye editör tarafından eklenecektir.
 9. Dergide yayımlanacak yazıların yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olması şarttır. Dergi Yayın Kurulu, gerekli gördüğü takdirde eserin sahibinden içerik ve şekil bakımından değişiklikler isteme hakkına sahiptir.
 10. JOISS‘e (Karabük University Journal of Institute of Social Sciences) gönderilen yazıların bütün telif hakları dergiye ait olup, Dergide yayımlanan çalışmaların bütünü veya bir kısmı Derginin yazılı izni alınmaksızın elektronik, mekanik kayıtlama veya benzeri bir araçla herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz, fotokopi veya teksir edilemez, özetlenemez ve yayımlanamaz. Ancak, kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılabilir.
 11. JOISS'te (Karabük University Journal of Institute of Social Sciences) yayın yapacak yazarların daha önce dergide yayınlanmış makalelere atıfta bulunması istenilmektedir. Bu şekilde hem dergide yapılan makaleler atıf almış olacak hem de sonraki sayılarda yazarın kendisine atıfta bulunulacaktır.
 12. JOIS'e (Karabük University Journal of Institute of Social Sciences) yazar veya hakem olarak üye olunurken istenilen bütün bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Özgeçmiş başlığında yazarın/hakemin çalışma ve ilgi alanları sıralanmalıdır. Anabilim dalı başlığında ise önce anabilim dalı sonra da bilim dalı yazılmalıdır. Örn: İşletme/Yönetim ve Organizasyon; Turizm/Turizm pazarlaması.
 13. Dergiye gönderilecek yazılar Microsoft Word programında yazılmalıdır. Dergiye gönderilecek makalede bulunması gereken bölümler şunlardır:                                                                                                                                                                                                         Makale metni. Bu metinde şu başlıklar yer almalıdır:

        1. Türkçe Başlık

        2. Türkçe Özet (150-200 kelimeden oluşan)

        3. Anahtar Kelimeler (3-5 kelimelik)

        4. İngilizce Başlık

        5. İngilizce Özet (Abstract) (150-200 kelimeden oluşan)

        6. Keywords (3-5 kelimelik)

        7. Giriş

        8. Literatür

        9. Yöntem (Araştırmanın amacı, Araştırmanın modeli, Evren ve örneklem, Kullanılan ölçme aracı, Kullanılan istatistikî analizler belirtilmeli)

        10. Bulgular

        11. Sonuç ve Tartışma

        12. Kaynakça

        12. Varsa Ekler

 1. Yazılar, dergi sistemine eklenirken aşağıdaki ölçülere göre düzenlenmelidir.

Sayfa Düzeni

Kağıt Boyutu

A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk

3,5 cm

Alt Kenar Boşluk

3 cm

Sol Kenar Boşluk

3 cm

Sağ Kenar Boşluk

3 cm

Yazı Tipi

Palatino Linotype

Yazı Tipi Stili

Normal

Boyutu (normal metin)

11 punto

Boyutu (dipnot metni)

9 punto

Paragraf Aralığı

Önce 6 nk - Sonra 6 nk

Paragraf Girintisi 

1,25 cm

Satır Aralığı

Tek (1)

 

 

16. Yazılarda sayfa numarasına yer verilmemelidir.

17. Makalelerde yapılan atıf sistemlerinde MLA veya APA sisteminden biri uygulanabilir.

Kaynakça gösterimi, alfabetik sırayla ve aşağıdaki şekilde oluşturulmalıdır.

 1. Kaynaklara göndermeler (atıflar) metnin içinde açılacak ayraçlarla yapılmalıdır. Metinde kaynaklardan aynen alıntı yapıldıysa, kaynağa atıfta bulunurken mutlaka sayfa numarası verilmelidir. Ayraç içindeki sıra şöyle olmalıdır: yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı, sayfa numaraları. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek; (Karakaya, 2003:5), (Say ve Kara, 2008:15), alıntı aynen yapılmadıysa atıf şu şekilde olmalıdır; (Türker vd., 2000), (DPT, 2004).
 2. Kaynakçada verilecek olan çalışmalar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Aynı yazarın birden çok çalışmasına atıfta bulunulduğunda, yayın tarihi en eski olandan başlanmalıdır. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışmasına atıfta bulunulduğunda kaynaklar kaynakça ve metin içi atıflarda a,b,c,... harfleri kullanılarak numaralandırılmalıdır. Örnek; 2003a, 2003b, 2003c gibi. Bir yazarın tek ve birden fazla yazarlı çalışmasına atıfta bulunulması durumunda, önce tek yazarlı çalışmalar belirtilmelidir. Değişik kaynakların kaynakçada gösterilmesine ilişkin bazı örnekler aşağıda verilmektedir:

    Tek Yazarlı Kitap:

Say, Ö. (1998). Milli Devlet Kültürü. İstanbul: Kaknüs Yayınları.

İki Yazarlı Kitap:

Ülgen, H. ve Mirze, S. K. (2004). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Literatür

Yayınları.

İkiden Fazla Yazarlı Kitap:

Gürbüz A., Karakaya A., Altan, S., Gül, E. ve Katı, E. (2008). Karabük İli Kalkınmasına Yönelik Mevcut ve Alternatif Yatırım Alanları. Karabük: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yayını.

Çeviri Kitap:

Jones, C. I. (2001). İktisadi Büyümeye Giriş (A. Şanlı ve İ. Tuncer Çev.). İstanbul:

Literatür Yayınları.

Kurum Yayını:

İTO (2003). Ekonomik Rapor. İstanbul: İTO Yayınları

Tez Çalışmaları:

Timur, A. (1978). Turizm, Fiyat, Enflasyon İlişkileri (Basılmamış Doktora Tezi). İzmir: Ege

Üniversitesi İşletme Fakültesi.

Makale:

Yücelt, U. ve Marcella, M. (1996). Services Marketing in the Lodging Industry: an Empirical Investigation, Journal of Travel Research, 34 (4): 32- 38.

Tebliğ:

Türker, N. and Çetinkaya, A. (2007). A Research Study on the Improvement of Ecotourism and its Resources in the Western Black Sea Region. International Tourism Biennial, Çanakkale, 515-521.

İnternet Makale:

Altun, A. (2003). E-okuryazarlık. Milli Eğitim Dergisi, 158. 10 Aralık 2003 tarihinde http://www.meb.gov.trindex800.htm adresinden erişildi.

[Metin içinde atıf: (Altun, 2003)].

İnternet Kitap veya Rapor:

Başar, H. (1999). Sınıf Yönetimi. [Elektronik versiyon]. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.

[Metin içinde atıf: (Başar, 1999: 121)].

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Eylül 2018 sayısı

  Dergimizin Eylül 2018 (Cilt: 8 Sayı: 2) sayısı yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.


  Mart 2019 sayısı

  Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Ocak 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri