ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ebu’ş-Şeyh, Hadisçilik Faaliyetleri ve Eserleri
(Ebu'sh-Sheikh, Hadisçilik Activities and Works )

Yazar : Muhammed Akdoğan    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7-2
Sayfa : 581-599


Özet
İsfahan, Hz. Ömer zamanında fethedilmiştir. Fethi takip eden yıllar içerisinde sahabî, tabiûn, tebeu’t-tâbiîn ile diğer tabakalara mensup pek çok ravi İsfahan’a gelmiş ve hadis rivayetinde bulunmuştur. Bu durum şehrin hadis ilminde önemli bir birikim kazanmasına ve böylelikle şehrin alimleri tarafından pek çok eser yazılmasına sebep olmuştur. Bazı ailelerde ilim birikim haline gelmiş ve nesilden nesile aktarılarak bir gelenek haline dönüşmüştür. Bu geleneğe sahip bir aileye mensup kişilerden birisi de İsfahan’da doğup yine bu şehirde vefat eden Ebü’ş-Şeyh’tir. Araştırmamıza konu olarak seçilmesinin nedeni Ebü’ş-Şeyh (v. 369/979) hakkında Türkiye’de herhangi bir çalışma yapılmamasıdır. Araştırmamızda hayatı, hocaları, talebeleri, rıhleleri, hadisçiliği ve eserleri inceleme alanı olarak belirlenmiş ve bunlar hakkında kuşatıcı bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Ebü’ş-Şeyh, ailesinin ilmi bir geleneğe mensup olması nedeniyle ilim öğrenmeye erken yaşlarda başlamıştır. Kendi beldesinin ilmini aldıktan sonra dönemin adeti olan rıhle faaliyetine girişmiş, bu kapsamda Basra, Kûfe, Musul, Cezîre ve Hicâz gibi yerlere gitmiş ve bu şehirlerdeki alimlerden faydalamıştır. Elde ettiği bilgilerden hareketle tefsir, hadis, tarih ve ahkamla ilgili eserler yazmıştır. Bu sebeple ona muhaddis, fakih, müfessir ve müverrih denilmesinde bir sakınca olmamalıdır. Yukarıdaki ilimler dışında kıraat ilmini de öğrenip öğretmiştir. Eserleri arasında özellikle İsfahan tarihi ve ravilerini konu alan Tabakâtu’l-Muhaddisîn bi İsfahan isimli eseri, kendisinden önce kaleme alınan İsfahan tarihi ile ilgili diğer eserler günümüze gelememesi sebebiyle büyük bir önemi vardır.

Anahtar Kelimeler
Ebu’ş-Şeyh, İsfahan, Hadisçilik.

Abstract
Isfahan was conquered at the time of Hz. Omar. In the following years of conquest, many ravi of sahabî, tabiûn, tebeu't-tabiîn and other strata came to Isfahan and narrated the hadith. Thus, city gained an important accumulation in the hadith scholarship and many works were written by the scholars of the city. This situation has become accumulation in some families and has been transformed into a scientific tradition by transferring generations from generation to generation. One of the family members of this tradition is Abu'sh-Sheikh, who was born in Isfahan and died in this city. The reason for the selection of my research subject is that no study has been done in Turkey regarding Ebu'sh-Sheikh (v. 369/979). In our research, the life, the proponents, the tales, the rises, the hadiths and the works have been determined as the field of investigation and tried to give information about them. Ebu'sh-Sheikh began to learn science at an early age because his family belonged to a scientific tradition. After receiving the instruction of his own town, he undertook the activities of the period, which is the custom of the period, in this context went to places such as Basra, Kufa, Mosul, Cezirre and Hijaz and benefited from scholars in these cities. He has written works related to tafsir, hadith, history and jihad based on the information he has obtained. For this reason, it should not be a mistake to call it muhaddis, fakih, müfessir and müverrih. Apart from the above sciences, he also learned and taught curriculum. Among his works, Tabakâtu'l-Muhaddisîn bi Isfahan, especially about Isfahan history and ravins, has a great significance for the fact that other works related to the history of Isfahan, which had been received before him, could not be sunk.

Keywords
Abu'sh-Sheikh, Isfahan, Hadistism.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Çocuk Gelişimi Özel Sayısı

    Dergimizin Çocuk Gelişimi Özel Sayısı yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Ocak 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri