ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Çocuğa Yönelik Şiddete Duyarlık Ölçeği Geliştirme Çalışması
(A Study on Development of a Scale on Violence Sensitivity towards Children )

Yazar : Arzu Özyürek    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7-2
Sayfa : 462-472


Özet
Şiddet davranışlarının gelişimi ve bireylerin şiddete yönelik algılarında bireysel, çevresel veya kültürel çok sayıda faktör etkili olmaktadır. Özellikle çocuğa yönelik şiddet, tüm dünyada üzerinde önemle durulan bir konudur. Alan yazında, konuyla ilgili çalışmalarda genellikle anket formlarından yararlanıldığı görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, yetişkinlerin çocuğa yönelik şiddete duyarlıklarını belirlemeye yönelik bir ölçme aracı geliştirmek amaçlanmıştır. Çalışma grubunu 202 lisans öğrencisi oluşturmuştur. Ölçek maddelerinin kapsam geçerliği uzman görüşleriyle sağlanmıştır. Yapı geçerliğinin belirlenmesi amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Cronbach Alfa güvenirlik katsayısından yararlanılmıştır. Ölçeğin 19 maddelik tek boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Ölçeğin ölçüt geçerliği için yaş ve cinsiyet dış ölçüt alınarak analiz yapılmıştır. Sonuç olarak; yaşın çocuğa yönelik şiddete duyarlık üzerinde anlamlı etkisi olmadığı, cinsiyetin ise etkili olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı 0,82 olarak hesaplanmış ve Çocuğa Yönelik Şiddete Duyarlık Ölçeğinin yetişkinlerin çocuğa yönelik şiddete duyarlığını ayırt edebileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Şiddet, Şiddete Duyarlık, Çocuğa Yönelik Şiddet, Geçerlik, Güvenirlik.

Abstract
Several individual, environmental or cultural factors are influential in development of violent behavior and in the perceptions of individuals towards violence. Especially, the issue of violence against children is an issue that has been emphasized globally. In the literature, it was observed that survey forms are generally used in related studies. The present study aimed to develop a measurement tool to determine the sensitivities of adults on violence against children. The study group included 202 undergraduate students. Scale content validity was established with expert opinion. Exploratory Factor Analysis (EFA) and Cronbach Alpha reliability coefficients were used to determine the construct validity. It was determined that the scale included a single 19-item dimension. Scale criterion validity was analyzed with age and gender as external criteria. As a result, it was determined that age did not have a significant effect on sensitivity on the violence against children, while gender had a significant impact on the same. The Cronbach Alpha internal consistency coefficient of the scale was calculated as 0.82 and the Violence Sensitivity towards Children Scale could differentiate on sensitivity of adults for violence against children.

Keywords
Violence, Violence Sensitivity, Violence against Children, Validity, Reliability.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Çocuk Gelişimi Özel Sayısı

    Dergimizin Çocuk Gelişimi Özel Sayısı yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Ocak 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri