ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Avrupa’da Sosyal Güvenlik Sisteminin Finansmanı: Farklı Refah Devletleri Üzerine Bir İnceleme
(Financing of Social Security in Europe: A Research on Different Welfare States )

Yazar : Zeynep Özmen    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7-2
Sayfa : 600-620


Özet
Avrupa’da sosyal güvenlik sisteminin finansmanı ülkeden ülkeye farklılıklar göstermekte ve bu farklılıklar ülkelerin refah modelleri ile de bağlantılandırılmaktadır. Sosyal güvenliğin finansmanında iki temel sistem bulunmaktadır: Vergiye (Beveridge modeli) ve prime dayalı (Bismarck modeli) sistemler. Avrupa’da sosyal geleneklere bağlı olarak farklı modeller varlığını sürdürmekle birlikte, son yıllarda iki sistemin birbirine yaklaştığı, karma bir sistem oluştuğu gözlenmektedir. Çalışmada, öncelikle Bismarck, Beveridge ve Karma modelden bahsedilmiş, daha sonra da refah modelleri sağlık sistemleri açısından açıklanmıştır. Gelişmiş ülkeler, sosyal refah hizmetleri açısından, belirli nitelik ve kriterlere göre sınıflandırılmış ve farklı refah devleti kategorilerine ayrılmıştır. Bu konuda literatürde yer alan önemli çalışmalardan biri, Esping Andersen’in refah modeli ayrımıdır. Esping-Andersen, refah modellerini; liberal refah modeli, muhafazakar refah modeli ve sosyal-demokrat refah modeli olarak sınıflandırmıştır. Leibried ise, refah kapitalizminin üç dünyası adını verdiği çerçeveye, bir dördüncü dünya olarak Güney Avrupa Modelini eklemiştir. Çalışmanın amacı farklı refah devletlerinde uygulanan sosyal güvenlik sistemlerinin finansmanına ilişkin politikalara değinilerek, refah modelleri içinde Türkiye’nin yerinin belirlenmesi ve belirlenen model çerçevesinde elde edilen deneyimlerle Türkiye’deki sosyal güvenlik sisteminin geleceğine ışık tutulmak istenmesidir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Güvenlik, Refah Devleti, Sosyal Güvenliğin Finansmanı

Abstract
In Europe, the financing of the social security system varies from country to country, and these differences are linked to countries' welfare models. There are two basic systems for financing social security: the tax system (Beveridge model) and the prime based (Bismarck model) systems. It is observed that in recent years, there has been a mixed system of two systems approaching each other, while maintaining the existence of different models depending on social traditions in Europe. In the study, firstly Bismarck, Beveridge and Karma models were mentioned, then welfare models were explained in terms of health systems. Developed countries are classified according to specific qualities and criteria in terms of social welfare services and are divided into different welfare state categories. One of the important studies in the literature in this regard is Esping Andersen's welfare model. Esping-Andersen, prosperity models; The liberal welfare model, the conservative welfare model and the social-democratic welfare model. Leibried has added the Southern European Model as a fourth world, the framework that gave the name of the three worlds of prosperous capitalism. The purpose of the study is to address the policy of financing the social security systems applied in different welfare states and to shed light on the future of the social security system in Turkey with the experience gained in determining the location of Turkey within the welfare models and within the framework of the determined model.

Keywords
Social Security, Welfare State, Financing of Social Security

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Çocuk Gelişimi Özel Sayısı

    Dergimizin Çocuk Gelişimi Özel Sayısı yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Ocak 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri