ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Pazar Odaklılık, Marka Yönetim Yetenekleri ve Örgütsel Performans İlişkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Alan Araştırması
(Relationship Among Market Focus, Brand Management Capabilities and Organizational Performance: A Field Survey in the Automotive Sector )

Yazar : Sena Erden Ayhün   - Mehmet Fatih Külcü  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8-2
Sayfa : 270-287


Özet
Günümüz piyasalarında rekabetin küresel boyutlara ulaşması, örgütsel performans düzeyini artırmak isteyen işletmelerin marka yönetim yeteneklerine ve pazar odaklı davranışlara önem vermesi gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Çalışmada otomotiv sektöründe faaliyette bulunan işletmelerinin pazar odaklılık, marka yönetim yetenekleri ve örgütsel performans düzeyleri arasındaki ilişkinin yönü ve düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada uygulanan anket iki ana bölümden oluşmuş, ilk bölümde sektörde bulunan işletmelerin demografik özelliklerine ve tanımlayıcı istatistiklerine yer verilmiştir. İkinci bölümde ise; marka yönetim yetenekleri, pazar odaklılık ve örgütsel performans ölçekleri yer almıştır. Verilerin analizinde yapısal eşitlik modeli, doğrulayıcı faktör analizi ve frekans analizlerinden yararlanılmıştır. Çalışmada yer alan ölçeklerin güvenilirlik analizleri de araştırılmış, güvenilirlik analizleri doğrulayıcı faktör analizi ile birlikte değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda; pazar odaklılık, marka yönetim yetenekleri ve örgütsel performans düzeyinin birbirlerini pozitif yönlü ve anlamlı olarak etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Pazar Odaklılık, Örgütsel Performans, Marka Yönetim Yeteneği, Yönetim, Stratejik Yönetim

Abstract
Brand management capabilities and market orientation in today's markets, where competition has reached global dimensions have become an important element to improve the level of organizational performance. In this study, it was attempted to determine whether there is a relationship between market orientation, organizational performance levels and brand management capabilities in the automotive sector. The questionnaire consists of two parts and in the first part, demographic characteristics and descriptive statistics of enterprises in the industry are included. The second part involves market orientation, brand management capabilities and organizational performance scales. In data analysis, structural equation modelling, confirmatory factor analysis, frequency analysis are used. The reliability analyses of the scales are also investigated and the reliability analyses are evaluated together with confirmatory factor analysis. It has been determined that there is a positive and significant effect among market orientation, brand management capabilities and organizational performance level in the automotive sector.

Keywords
Market Orientation, Organizational Performance, Brand Management Capabilities, Management, Strategic

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Çocuk Gelişimi Özel Sayısı

    Dergimizin Çocuk Gelişimi Özel Sayısı yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Ocak 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri