ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Firmaların Kurumsal Yönetim Notunu Etkileyen Unsurlar: BİST 100 Örneği
(The Elements Affecting Corporate Governance Scores of Firms: BIST 100 Example )

Yazar : Dilek Coşkun Erdoğan    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9-1
Sayfa : 63-79


Özet
Kurumsal yönetim uygulamalarının her geçen gün önem kazanması ve giderek bu uygulamaların zorunlu hale gelmesi şirketleri daha güvenilir kurumlar haline getirmektedir. Türkiye'de şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu zorunlu olmasına karşın, kurumsal yönetim ilkelerine uyumun ölçülmesi zorunlu bir faaliyet değildir. Bu çalışma, kurumsal yönetim uygulamaları ile ilintili olan bazı unsurların ve bazı performans ölçütlerinin kurumsal yönetim notu üzerindeki etkisini incelemektedir. Performans ölçütleri olarak özsermaye karlılığı (ROE) ve piyasa değeri/defter değeri oranı kullanılırken; kurumsal yönetim unsurları olarak denetim komitesi üye sayısı ve bağımsız üye sayısı, kurumsal yönetim komitesi üye sayısı ve bağımsız üye sayısı ve riskin erken saptanması komitesi üye sayısı kullanılmıştır. Çalışma Tobit regresyon modeli ile analiz edilmiştir. Çalışmaya 2007-2013 yılları arasında BİST-100'de sürekli faaliyet gösteren firmalar dahil edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, Türkiye'de faaliyet gösteren söz konusu şirketlerin kurumsal yönetim notları ile finansal performansları arasında bir ilişki tespit edilememiştir. Buna karşın, kurumsal yönetim komitelerinin bazı özelliklerinin kurumsal yönetim notu üzerinde pozitif etkisi olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kurumsal Yönetim, Kurumsal Yönetim Notu, Firma Performansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, BİST 100.

Abstract
The importance of corporate governance practices and the fact that these applications become increasingly necessary make companies more reliable institutions. Although compliance with corporate governance principles are compulsory in Turkey measurement of corporate governance scores is not mandatory. This study examines the effects of some elements related to corporate governance practices and some performance measures on the corporate governance rating. While return on equity (ROE) and market value/book value are used as performance criteria, the number of audit committee members and independent members, the number of corporate governance members and independent members, and the number of early detection of risk committee members are used as corporate governance factors. The study is analyzed with Tobit regression model. The data set is balanced data set from BIST 100 firms in the period of 2007-2013. As a result, no relationship can be found between corporate governance scores and financial performance of firms in Turkey. However, it is determined that some of the characteristics of corporate committees have positive effects on firms' financial performance.

Keywords
Corporate Governance, Corporate Governance Score, Firm Performance, Corporate Governance Rating, BIS

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2019 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Temmuz 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz. Bu tarihten sonra makale kabul edilmeyecektir.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9. Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri