ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yerel Kalkınmada Üniversite-Kalkınma Ajansı İşbirliği: Türkiye (İzmir) Örneği
(The Cooperation of University-Development Agency in Local Development: The Case of Turkey (Izmir) )

Yazar : Fatih Çelik    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9-1
Sayfa : 41-62


Özet
Bölgesel kalkınma, yerel aktörlerin işbirliğinde mevcut potansiyelin harekete geçirilmesi ve geliştirilmesi şeklinde tanımlanabilir. Yerel aktörlerden başlıcaları, Bölgesel Kalkınma Ajansı ve üniversitelerdir. Bölgesel Kalkınma Ajansı, yerel kalkınmayı hızlandırmak üzere aktörler arasında işbirliğini sağlamak için kurulan bir örgüttür. Yerel aktörlerle birlikte projeler geliştirmekte ve uygulamakta; bu projelere mali ve teknik destek vermektedir. Yerel kalkınmanın aktörlerinden bir diğeri üniversitelerdir. Bir yükseköğretim kurumu olan üniversiteler, mezunları ve Ar-Ge faaliyetleri ile yerel kalkınmaya katkıda bulunmaktadır. Bölgesel Kalkınma Ajansları’nın da desteği ile projeler uygulamaktadır. Çalışmanın amacı, ajansların ve üniversitelerin yerel kalkınmaya yönelik işbirliği faaliyetlerini Türkiye (İzmir) örneğinde incelemektir. Araştırma, İzmir Kalkınma Ajansı’nın yerel üniversitelerle stratejiler geliştirme ve projeler gerçekleştirme faaliyetlerinin analizi ile sınırlandırılmıştır. Konu, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği ile incelenmiştir. Analiz sonucunda İzmir Kalkınma Ajansı’nın üniversiteler ile işbirliği içinde stratejiler geliştirdiği ve Ar-Ge projelerini desteklediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Bölgesel Kalkınma Ajansı (BKA), Üniversite, İşbirliği (Yönetişim), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Üniversite-İZKA İşbirliği.

Abstract
Regional development can be defined as the mobilization and development of the existing potential in the cooperation of local actors. The main local actors are Regional Development Agency and universities. The Regional Development Agency is an organization established to cooperate with actors to speed up local development. It develops and implements projects with local actors; providing financial and technical support to these projects. Another of the actors of local development is the universities. Universities which are a higher education institution contribute to local development with graduate and R&D activities. They are implemented the projects with the support of Regional Development Agencies. The purpose of the study is to examine agencies and university cooperation activities of local development for Turkey (Izmir) example. The research is limited to the analysis of Izmir Development Agency’s activities to develop strategies and realization of projects with local universities. The subject was examined by qualitative research methods using document analysis technique. As a result of the analysis it was determined that İzmir Development Agency developed strategies in cooperation with the universities and supports R&D projects.

Keywords
Regional Development Agency (RDA), Universty, Cooperation (Governance), Izmir Development Agency (IZ

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2019 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Temmuz 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz. Bu tarihten sonra makale kabul edilmeyecektir.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9. Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri