ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Etik Liderlik Davranışının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
(An Investigation of Ethical Leadership Behavior with Respect to Some Variables )

Yazar : Halime Göktaş Kulualp   - Sibel Erol  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9-2
Sayfa : 696-705


Özet
Bu çalışma, yöneticilerde etik liderlik davranışını etkileyen demografik özellikleri belirlemeye yönelik yapılmıştır. Etik, iş dünyasında gün geçtikçe daha da önemli bir konu haline gelmektedir. İşletme içerisinde etik bir ortamın sağlanabilmesi için etik değerleri benimsemiş ve etik liderlik özelliği taşıyan bireylere gereksinim duyulmaktadır. Bu bağlamda, işletmeye etik davranmayı aşılayacak olan yöneticilerdir. Dolayısıyla, öncelikle örgüt içerisinde liderin etik davranması gerekmektedir. Bu amaçla, çalışmada yöneticilerin etik liderlik özelliklerini etkileyen bazı değişkenler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın veri seti 389 otel yöneticisinden oluşmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde t-testi, Anova ve Tukey testleri kullanılmıştır. Etik liderlik ile mezuniyet durumu, işletmedeki konum ve işletmenin bulunduğu il değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Fakat, cinsiyet, medeni durum, işletmenin türü değişkenlerinin etik liderlik üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Etik Liderlik, Demografik Değişkenler, Yönetici, Turizm Sektörü

Abstract
This study was conducted to determine the demographic characteristics that affect the ethical leadership behavior of managers. Ethics has become an important issue in the business world. In order to provide an ethical ethical environment, individuals who adopt ethical values and have ethical leadership characteristics are needed. In this context, they are managers who will instill ethical behavior in the enterprise. Therefore, the leader must act ethically in the organization. For this purpose, some variables that affect the ethical leadership characteristics of managers have been tried to be determined. The data set of the study consists of 389 hotel managers. The t-test, Anova and Tukey tests were used to analyze the data. Significant relationships were found between ethic leadership and graduation status, location in the enterprise and province where the enterprise was located. However, gender, marital status, type of business have no significant effect on ethical leadership.

Keywords
Ethical Leadership, Demographic Variables, Manager, Tourism Sector

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2019 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri