ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick accessÖzet


Ürün Özelliklerinin Bireylerin Tutumları Üzerindeki Etkisi
Bireylerin tutumları üzerinde ürün özelliklerinin etkisinin belirlenmesi ve hangi özelliklerin ön planda olduğunu belirlemek amacıyla yapılmış olan bu araştırma; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa ilçelerinde olasılıklı olmayan örnekleme yöntemi ile belirlenen 18 yaş ve üzeri 480 kişi araştırma kapsamına dahil edilerek gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında yüzyüze görüşme yoluyla anket tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırmada; ilçe, yaş, aylık gelir ve meslek değişkenlerine bağlı farklılıkların belirlenmesi için t-testi’ne (independent samples t test) ihtiyaç duyulmuştur. Katılımcıların eğitim durumları ile ilgili alt boyutların karşılaştırılmasında ise Mann-Whitney U Testi ve Kruskal-Wallis H Testi uygulanmıştır. Çalışmada ayrıca ilçe, yaş, aylık gelir ve meslek değişkenlerine bağlı farklılıkların belirlenmesi için Tek Yönlü Anova (one way ANOVA) yapılmış, farklılığın hangi gruplardan kaynakladığı ise Tukey testi ile belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ürün, Ambalaj, Moda, Logo

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri