ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick accessÖzet


Akıllı Cihaz Kullanımının 3-6 Yaş Çocukların Gelişimine Etkisinin Okul Öncesi Öğretmenleri Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi
Günümüzde kullanılan teknolojik ürünler, insan hayatını yönlendiren, kolaylaştıran ve insan hayatının değişmez bir parçası olan araçlardır. Bu araçlar arasında akıllı telefon, tablet ve bilgisayar bireylerin yaşantılarında önemli bir yere sahiptir. Kullanımı gün geçtikçe artan bu akıllı cihazları küçük çocuklar eskiye oranla daha fazla kullanmayı tercih etmektedir. Akıllı cihaz kullanım yaşının düşmesi ve akıllı cihazların aşırı tercih edilmesi çocukların gelişimlerini birçok yönden etkilemektedir. Bu çalışmada, akıllı cihaz kullanımının 3-6 yaş çocukların gelişimlerine etkilerini okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda incelemek amaçlanmıştır. Çalışma grubunu okul öncesi eğitim kurumlarında çalışmakta olan 50 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunun iç geçerliliğini sağlamak için uzman görüşü alınmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda araştırmacılar tarafından sorular tekrar gözden geçirilmiş ve son şekli verilmiştir. Verilerin analizinde, betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, okul öncesi öğretmenleri çocukların akıllı cihazların kullanımının okul öncesi dönemde olmaması gerektiğini düşünmektedir. Öğretmenler akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi akıllı cihazların kullanımı hakkında ailelerin yeterli bilgiye sahip olmadığı görüşündedir. Çocukların akıllı telefon, tablet ve bilgisayar ile genellikle çizgi film izledikleri, çocuk şarkıları dinledikleri ve oyun oynadıkları belirlenmiştir. Okul öncesi öğretmenleri, akıllı cihaz kullanımının çocukların gelişimleri üzerine hem olumlu hem de olumsuz etkiler bıraktığı görüşünü bildirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Okul öncesi dönem, akıllı cihazlar, okul öncesi öğretmenler

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri