ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick accessÖzet


Okul Öncesi Dönemdeki İki Dilli Olan ve Olmayan Çocukların Okuma Yazmaya Hazırlık Becerileriyle ilgili Öğretmen Algılarının İncelenmesi
İki dillilik, iki farklı dili aynı düzeyde kullanabilmek ve her iki dilde insanlarla iletişim kurup onları anlayabilmektir. İki dilli çocukların iki dili de doğru biçimde öğrenebilmeleri ve ileri yıllardaki akademik başarılarının yüksek olabilmesi için okul öncesi eğitim kurumlarında, iki dilliliğe yönelik eğitim programlarının yürütülmesi, ilkokula geçiş sürecinde olan bu çocukların okuma yazmaya hazırlık becerilerinin desteklenerek konunun üzerinde önemle durulması gerekmektedir. Bu araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin, sınıflarındaki iki dilli olan ve olmayan çocukların okuma yazmaya hazırlık becerilerinin geliştirilmesine yönelik görüşleri, uygulamaları, sınıf ortamlarını düzenlemeleri ve kullandıkları dokümanlar incelenerek öğretmenlerin konuya yönelik algılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın verileri, araştırmacıların hazırladıkları gözlem formu, görüşme formu ve doküman analizi formu ile toplanmıştır. Alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda, hazırlanan formların geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış, pilot uygulama için bir öğretmenle görüşülmüştür. Amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen altı öğretmenin, sınıfında bulunan ve iki dilli olan ve olmayan çocuklara yönelik gerçekleştirdikleri uygulamalara ve sınıf ortamlarını düzenlemelerine yönelik gözlemler yapılmış, sınıflarında kullandıkları dokümanlar incelenmiş ve konuyla ilgili yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu durum çalışmasının sonucunda, bir öğretmen hariç, öğretmenlerin, iki dilli olan ve olmayan çocukların okuma yazmaya hazırlık becerilerine yönelik olumlu yönde algı geliştirmedikleri belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarının ışığında, okul öncesi öğretmenlerine, yöneticilere ve alanda çalışan araştırmacılara öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
İki-dillilik, okuma yazmaya hazırlık, okul öncesi eğitim, öğretmen algısı

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri