ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick accessRadyonun Bir Haber Alma Aracı Olarak Kullanılması: Adnan Menderes Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
(Using Radio as a Source of News: A Case Study on Adnan Menderes University Students )

Author : Mustafa Özgür Seçim    
Type : Copyright
Printing Year : 2017
Number : 7-1
Page : 302-317


Özet
Her ne kadar günümüz iletişim dünyasının egemeni, gerek kullanım sıklığı, gerekse de konu ile ilgili yapılan akademik çalışmalar baz alındığında (Arslan, 2014, Ocak, 2012, Tatar, 2016) Internet ya da sosyal medya olarak düşünülse de, gerek kullanımı açısından diğer araçlar kadar büyük ve pahalı alt yapılara ihtiyaç duymaması, gerekse de birden çok ortamda rahatlıkla ulaşılabilir oluşundan ötürü radyo da, ilk ortaya çıktığı dönemden bu yana insanoğlunun en güvenilir haber alma araçlarından birisi olmuştur. Günümüzün egemen kitle iletişim aracının internet ya da sosyal medya olmasının kuşkusuz en etkili nedenlerinden birisi, genç jenerasyonun özellikle cep telefonları aracılığı ile bu araçları sıklıkla kullanıyor oluşudur. Diğer bir nedeni de İnternette ya da sosyal medyada günlük haberler hızlı bir şekilde paylaşılıp, yayılabiliyor, üstelik bunları beğenip-beğenmeme ya da yorum yapma şansını da yakalanabiliyor oluşudur. Haberin diğer kitle iletişim kanallarından birisi olan radyodan ne sıklıkla alındığı, ya da internetteki kaynaklar kadar güvenilip güvenilmediği sorunsalının cevabını bulmak ise, bu çalışmanın temel amacını oluturmaktadır. Bu cevap aranırken, aynı zamanda üniversite öğrencilerinin Aydın özelinde radyo dinleme alışkanlık ve özelliklerini belirlemek de çalışmanın diğer bir amacıdır. Bu kapsamda, genç jenerasyonun belki de kitle iletişim araçlarını en çok kullanan temsilcilerinden olan üniversite öğrencileri örneklem olarak alınmış ve araştırma yöntemi uygulanmıştır. Çalışma kapsamında Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk on üniversitesinden birisi olan (http://bit.ly/2e3ZGh6, Erişim Tarihi: 2.11.2016) Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerine anket çalışması uygulanmış ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Radyo, Üniversite Öğrencileri, Haber Alma Teknikleri

Abstract
Even tough it is assumed that the leader or the pioneer of the communication world is Internet or the social media in some academic studies (such as Arslan, 2014, Ocak, 2012, Tatar, 2016), radio has been one of the reliable source of information since its existence due to the unnecessary need of expensive and big infrastructures and its accessibility in different locations. The reason of today's most important mass media tool is being internet or social media is the young generations who use these communication tools via their cell phones.On the Internet or social media, the news can be shared, spread and even can be liked or commented. The main purpose of this study is to find out how much and how often people do use the radio as a source of news. Another purpose of this study is to determine the listening radio habits of university students in Aydın province. University students that use the communication tools frequently are selected as the sample of this study. In this study a survey is conducted at Adnan Menderes University and the findings are analyzed.

Keywords
Radio, University students, News source techniques

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri