ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick accessAdalet Olgusu ve Sosyal Refahın Gelişimine Yönelik Sosyolojik ve Tarihsel Bir Çözümleme
(The Justice Phenomenon and a Sociological and Historical Analysis of the Development of Social Welfare )

Author : Aziz Şeker    
Type : Copyright
Printing Year : 2017
Number : 7-1
Page : 282-301


Özet
Adalet kavramının, insanlık tarihi içinde ele alındığında hem felsefi hem de pratiğe aktarılan yanlarıyla en çok tartışılan olguların başında geldiği gözlenmektedir. Modern dönemde refah devletinin ortaya çıkış sürecinde adalet olgusuyla ilgili yaklaşımların da etkisi olmuştur. Öyle ki sosyal refah denilen sistem zaten büyük oranda sosyal-ekonomik açıdan sorunların çözümünde adalet temelinde gün yüzüne çıkmıştır. Adalet kavramına ve sosyal refah düşüncesinin tarihsel gelişimine bakıldığında çok sayıda düşünürün bu konularla ilintili çalışmalarının olduğu görülür. Dolayısıyla sosyal teorinin gelişiminde önemli bir yere sahip olan sosyal bilimcilerin adalet ve sosyal refah kavramına yaklaşımları vardır. Bu noktada Rawls, Habermas ve Foucault toplumsal yapıyla ilgili konuları ve sorunları irdelerken adalet olgusuna da eğilen bir sosyal teoriyle sosyal analizlerini geliştirme yolunu seçmişlerdir. Her biri için sosyal teoriye katkılarının yanı sıra adalet ve sosyal refah olgularına bakış açılarıyla ilgili olarak yapıtlarından yola çıkarak söyleyebiliriz ki, 21. yüzyılda da sosyolojik düşüncedeki önemini korumaktadırlar. Çalışmada erken modern dönemden başlamak üzere toplumların biçimlenişinde adalet, sosyal sorunlar ve refah devletine yönelik bir eleştirel bir okuma yapılarak Rawls, Habermas ve Foucault’un yaklaşımları değerlendirilecektir. Bu bağlamda refah devletinin tarihsel olarak oraya çıkışı koşulları tartışılırken sosyal sorunlar küreselleşme sürecinin yansımalarıyla ele alınıp sosyolojik ve tarihsel bir çözümleme yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Adalet, sosyal refah, Rawls, Habermas, Foucault, sosyal adalet.

Abstract
It is observed that the Justice has always been one of the most discussed phenomenon all along the human history when approached through its philosophical side and applied sides. At the process of wealthy nation's occurrence, the approaches for justice have been effective. In that, the system called as social welfare has mostly come up on the basis of justice when overcoming the socio economic problems. When approached to the process of justice phenomenon and social welfare, many philosophers are seen to have studies related to these subject, that's why the social scientists,who have vital benefit to the enhancement of social theory, have approaches to the social welfare term. In this point, Rawls, Habermas and Foucault have advanced their social analysis through a path in which they combine justice term with social theory. For each of them, it can absolutely be said that they are all very crucial for sociological thought even in 21. century for their benefits to the social theory together with justice and social welfare. In this study, Rawls, Habernas and Foucalt's approaches will be evaluated starting from early modern age by critically reading the welfare nation, social problems and justice during the shaping of societies. In this context, when discussing about the occurrence of welfare nation in the historical process, social problems will be handled with the reflections of globalization process and historical analysis will be performed.

Keywords
Justice, social problems, Rawls, Habermas, Foucault, social justice.

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri