ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick accessÇokkültürlülük Kavramı ve Anlamın Çokluğu
(Concept of Multiculturalism and Multiplicity of Sense )

Author : Ömer Say    
Type : Copyright
Printing Year : 2017
Number : 7-1
Page : 29-39


Özet
1970’lerden itibaren Kanada ve Avustralya çokkültürlülük politikasını benimsemişlerdir ve o zamandan beri çokkültürlülük kavramı gittikçe daha çok tartışılır olmuştur. Çokkültürlülük nispeten yeni bir kavramdır ve buradaki ‘kültür’ esas itibarıyla farklı topluluklara gönderme yapar. Bu yönüyle de politik bir kavramdır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında Batılı ülkelere gerçekleşen göçler nedeniyle oluşan kültürel topluluklar da, bu çokkültürlülük politikası içinde tartışılmaya başlanmıştır. Kavramsal düzeyde çokkültürlülük farklılığın bir veri olarak kabul edildiği bir yaklaşım biçimi olarak ortaya çıkmıştır. Farklılıklara vurgu yapan çokkültürlülük politikası yirminci yüzyılda gelişen düşünce akımlarıyla bazı paralellikler göstermektedir. Özellikle tanım ve anlam konusunda çoklu bakış açısı tartışmanın en önemli konusunu oluşturmaktadır. Anlamın çoklu oluşu da bir kültürün ya da grubun kendini tanımlaması ile ilişkili olarak farklılıklara düşünsel bir dayanak kurmaktadır. İdealizme ve nedenselliğe karşıt olarak geliştirilen anlam, çokluğun temelinde yer almaktadır. Ancak bu çokluk herhangi bir kökene bağlanmayan çokluk olarak dikkat çekmektedir. Bu haliyle de çokkültürlülük, çoklukla arasındaki ilişkide olduğu gibi farlılıklar üzerinden kendine bir varlık alanı bularak belirmektedir.

Anahtar Kelimeler
Çokkültürlülük, Göç, Anlam, Farklılık, Çokluk.

Abstract
As of 1970, Canada and Australia have adopted multicultural politics and the concept since then has been a disputed one. Multiculturalism is a relatively new concept and culture in it refers to different communities, which makes it a political term. In the second half of twentieth century cultural communities that have emerged due to immigration to western countries have also become an issue in multiculturalism debates. As a concept multiculturalism implies differences given in a society. Multiculturalist approaches has parallelism with some thoughts emerging in twentieth century. Especially multiple perspectives on definition and sense are most important views. Multiplicity in sense based on multiplicity forms intellectual platform for identifying a cultural group. Within this context sense opposes idealism and determinism. But that kind of multiplicity related with multiculturalism doesn’t adhere to a root. Relations between multiplicity and multiculturalism from this point of view give way to difference in the realm of existing.

Keywords
Multiculturalism, Immigration, Sense, Difference, Multiplicity

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri