ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick accessİş Güvenliği Uzmanlarının İş Tatminleri Üzerine Bir Araştırma: Karadeniz Bölgesi Örneği
(A Study on Job Satisfaction of Occupational Safety Experts: The Black Sea Region Case )

Author : Volkan Sancı   - Abdullah Karakaya  
Type : Copyright
Printing Year : 2017
Number : 7-1
Page : 1-13


Özet
Sanayileşmeyle birlikte makineleşmenin üretimde artan bir biçimde kullanılması, işletmelerde iş kazası ve meslek hastalıklarının da artmasına neden olmuştur. Dolayısıyla günümüzde iş kazası ve meslek hastalıkları sebebiyle yaşanan maddi ve manevi kayıpların önlenmesi adına iş sağlığı ve güvenliği kültürü tüm kesimlerin üzerinde önemle durduğu bir konu haline gelmiştir. Bu çerçevede işyerini, işin niteliğini, üretim araçlarının işlevini bilen ve bunlara yönelik koruyucu güvenlik önlemlerini belirleyen iş güvenliği uzmanlarının etkin ve verimli olarak çalışabilmeleri için işten elde ettikleri tatminin kabul edilebilir düzeyde olması büyük önem taşımaktadır. Bu önemden hareketle Karadeniz Bölgesi özelinde iş güvenliği uzmanlarının iş tatmini düzeylerini belirlemek için yapılan bu çalışmada iş güvenliği uzmanlarının; işten elde ettikleri tatmin düzeyinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İş Tatmini, İş Güvenliği Uzmanı, Karadeniz Bölgesi.

Abstract
With the industrialization, incereasingly use of mechanisation caused to increse work accidents and occupational diseases in organizations. Thereby, today occupational health and safety culture has become an important issue for all sectors on behalf of the prevention of financial and moral losses due to work accidents and occupational diseases. Being acceptable level of satisfaction of occupational safety experts, knowing the workplace, the nature of work, the function of the means of production and defining protective security measures for them, is of great importance. Moving from this importance, it was determined that the level of satisfaction of occupational safety experts, obtained from the work, is middele level in this study to determine their level of job satisfaction in the Black Sea Region.

Keywords
Job Satisfaction, Occupational Safety Experts, The Black Sea Region

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri