ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick accessSigarayı Bırakmada Kitle iletişim Araçlarında Yer Alan Kamu Spotlarının Etkisi
(The Impact of Public Spots on Giving up Smoking )

Author : Mustafa İnce   - Mevlüt Can Koçak  
Type : Copyright
Printing Year : 2018
Number : 8-1
Page : 1-11


Özet
Sigara bağımlılığı hem ülkemizde hem de tüm dünyada önemli bir sorun olarak görülmektedir. Sigara, ciddi ve hatta ölümcül sağlık sorunlarına yol açmasına karşın tüketilmeye devam edilmektedir. Kadın, erkek birçok insan sigaraya bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklarla mücadele etmektedir. Sigaranın toplum fertleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tespitine yönelik çalışmalar da giderek artmaktadır. Bununla birlikte, sigara alışkanlığının terk edilmesi için birçok farklı platformda bilgilendirme ve bilinçlendirme kampanyaları devam etmektedir. Bedensel, ruhsal ve ekonomik açıdan kullananları olumsuz etkileyen sigaranın sebep olduğu zararlar konusunda, toplumu bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların yapılması çok önemlidir. Ülkemizde halk sağlığı için ciddi tehdit oluşturan sigaranın tüketimini azaltmak maksadıyla, gerek sivil toplum kuruluşları marifetiyle, gerekse devlet kurumları eliyle çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalardan biri de kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayınlanan kamu spotlarıdır. Bu bağlamda, sigaranın insan sağlığı üzerinde ne gibi etkileri olduğu ve ne tür sonuçlar doğurduğu konusunda toplumun fertlerini bilinçlendirmeyi amaçlayan bu zorunlu yayınların, insanların sigara kullanma davranışları üzerinde tesirli olup olmadığının tespiti, bu yayınların devamı açısından önemlidir. Bu çalışma, genelde sigarayı bıraktırmaya yönelik kampanyaların, özelde ise sigara kullanımıyla ilgili kamu spotlarının, bireylerin sigara kullanma davranışları üzerinde etkili olup olmadığını belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 90’ı sigarayı bıraktırma kampanyalarının insanlar üzerinde etkili olabileceğini düşünmektedir. Ayrıca çalışmaya katılanların yüzde 30’u kamu spotlarının sigara içme davranışları üzerinde olumlu etkisinin olduğunu belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Sigarayı bırakma, kamu spotu, medyada kamu spotu

Abstract
Smoking addiction is seen as a major problem both in our country and all over the world. Despite cigarette causes serious health problems, it continues to be consumed. There are also increasing efforts to determine the negative effects of cigarette on the members of the society. Along with that information and awareness campaigns have been continuing on many different platforms for abandoning smoking habits. It is very important to make efforts and raise awareness to inform the public about the damages of the cigarette which negatively affect the users who use it physically, spiritually and economically. In order to reduce the consumption of cigarette, which is a serious threat to public health in our country, various activities are carried out by means of civil society organizations and government institutions. One of these works is public spots broadcast via mass media. In this context, it is important to determine whether these compulsory publications, which aim to raise awareness of the members of the community about the effects and consequences of cigarettes on human health are influential on people's smoking behavior or not. In general the aim of this study is to determine whether public spots related to cigarette quit campaigns and in particular using cigarette on influence the smoking behavior of individuals or not. According to the survey, 90 percent of participants think that smoking cessation campaigns can have an impact on people. Additionally, 30 per cent of the respondents indicated that public spots had a positive effect on smoking behavior.

Keywords
Smoking cessation, Public spots, Public spot on the media

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri