ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick accessAçık ve Kapalı Sınıf Morfemleri Açısından Türkçe ve Hintçe (Urduca) Dilleri Arasındaki Benzer Kelimeler
(Similar Words between Turkish & Hindi (Urdu) Languages in terms of the Open and Closed Class Morphemes )

Author : Sümeyye Çöldemli    
Type : Copyright
Printing Year : 2018
Number : 8-1
Page : 190-199


Özet
Tarihî olarak, Türk ve Hintliler arasındaki kültürel değişim eski zamanlara kadar uzanır. Coğrafi olarak ayrı olsalar da, farklı kültürleri, etnik kökenleri ve dilleri olan bu bölgelerin insanları hem birbirlerini etkilemekte hemde birbirlerinden etkilenmektedirler.Urduca, Hint-Aryan bir dildir ve Hindi, Hindavi ve Dehlavi olarak da bilinir. Hint (Urduca) dili, diğer dillerden gelen kelimeleri kolayca kabul eden bir dildir. Şüphesiz ki, Hintçe (Urduca) dilinin Türk dili ile paylaştığı kelimeler de vardır,ki bu kelimeler hala Türkçe de kullanılmaktadır. Urdu dili bu kelimeleri Türkçeden almıştır. Bununla birlikte, Türk dili, Altaik ailenin güneybatı branşına aittir ve birçok ağızlara sahiptir. Çalışmanın amacı, Türkçe ve Hintçe (Urduca) dillerinin tarihçesini kısaca özetlemek, Türkçenin Urduca üzerindeki etkisini incelemek ve ortak sözcükleri belirlemektir. 252 benzer kelime bulunmaktadır. Hintliler ve Türkler tarafından anlaşılabilen bu sözcükler, sözlüksel olarak incelenmek ve Türkçe - Hintçe (Urduca) dilleri arasındaki benzer kelimeleri açık ve kapalı sınıf biçimbirimleri bakımından analiz etmek için toplanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Hintçe (Urdu) dili, Türkçe, Benzer Kelimeler, Açık-Kapalı Sınıf Biçim Birimleri

Abstract
The historic cultural change between Turkish and the Indians is traced back to the ancient times. Although geographically apart, the people of these regions with different cultures, ethnic backgrounds and languages have been affecting and influencing each other. Urdu is an Indo-Aryan language and variously known as Hindi, Hindavi and Dehlavi. Hindi (Urdu) is such a language that it easily accepts words from other languages. There is no doubt that Hindi (Urdu) shares words with Turkish language and these words are present in Turkish. Even though Turkish language belongs to the southern-western branch of Altaic family of languages and it has many dialects, Urdu took many words from Turkish. The aim of the study is to sum up the history of the Turkish and Hindi (Urdu) languages briefly and then to examine the Turkish influence on it and identify at the common words in two languages. It is identified that there are 252 words similar. These words, which can normally be understood by Indians and Turkish, are picked up for examining lexically. Then the similar words between the Turkish and Hindi (Urdu) languages are analyzed in terms of the open and closed class morphemes.

Keywords
Hindi (Urdu) language, Turkish language, similar words, open-closed class morphemes

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri