ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick accessTürkiye’de Yapılan Anne-Baba Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Yönelik Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi
(Investigation of Postgraduate Studies on Child Rearing Attitudes of Parents in Turkey )

Author : Osman Şalcı  - Cansu Sağlam - Selcen Derici  
Type : Copyright
Printing Year : 2
Number : S4
Page : 78-87


Özet
Anne ve babaların çocuk yetiştirme tutumları, bireyin hayatını önemli düzeyde etkilemektedir. Hemen her yaşta, bireyler anne ve babalarıyla etkileşim halindedir. Bu etkileşimin, bireyin tüm gelişimi üzerinde etkisinin olması kaçınılmazdır. Bu nedenle, alan yazında anane-baba tutumlarının çocuklar üzerindeki etkileri inceleyen pek çok araştırma yapıldığı görülmektedir. Konuyla ilgili lisansüstü çalışmaları değerlendirmek, bütüncül bir bilgiye ulaşmayı sağlayabilir. Bu çalışmada iki doktora tezi ve 50 yüksek lisans tezi olmak üzere toplam 52 çalışma doküman incelemesi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmalar tema, yöntem ve sonuçları açısından incelenerek ortak veriler değerlendirilmiştir. Tezler incelendiğinde okul öncesinden lise dönemine kadar anne ve baba tutumlarının incelendiği, verilerin toplanmasında tutum ölçeklerinin yanında araştırmacılar tarafından hazırlanan anketlerin kullanıldığı belirlenmiştir. Bunun yanında anne-babaların çocuk yetiştirme tutumlarının çocukların davranışları, sosyal becerileri, çoklu zeka puanları, akademik beceriler üzerinde etkili olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Anne-baba tutumları, akademik çalışmalar, lisansüstü tez

Abstract
Parenting attitudes of parents affect the life of the individual. In almost every age, individuals are interacting with their parents. It is inevitable that this interaction has an effect on the whole development of the individual. For this reason, it seems that there are many studies conducted in this area that examine the effects of parental attitudes on children. Evaluating graduate studies related to the subject can provide a holistic knowledge. In this study, a total of 52 studies including two doctoral thesis and 50 masters thesis were examined. In the study, the document was examined. The studies were evaluated in terms of themes, methods and results and shared data were evaluated. When the theses are examined, the attitudes of the parents are also examined from the pre-school period to high school period and it has been determined that surveys prepared by researchers besides attitude scales were used in the collection of data. In addition, parenting attitudes of parents seem to be influential on children's behavior, social skills, multiple intelligence scores, and academic skills.

Keywords
Parent attitudes, academic studies, postgraduate thesis

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri