ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick access3-6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Oyuncak Seçme ve Kullanma Stratejileri
(Strategies of Parents Having 3-6 Year Old Children About Toy Selection and Usage )

Author : Pelin Ülker Atav   - Selin İkiz - Gülcan Uyar - Nazlı Yakar  
Type : Copyright
Printing Year : 2018
Number : S4
Page : 64-77


Özet
Çocukların oyunlarında yararlandıkları materyaller olan oyuncakların, ebeveynler tarafından seçimi ve kullanımı ile ilgili ebeveynlerin görüşlerinin bilinmesi konuyla ilgili yapılacak olan plan ve uygulamalarda göz önünde bulundurulması gereken bir husustur. Bu nedenle çalışmada 3-6 yaş grubu çocuğa sahip ebeveynlerin, oyuncak seçimi ve kullanımına ilişkin düşüncelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde ise betimsel analiz tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda çalışma grubunda yer alan ebeveynlerin oyuncak seçiminde daha çok oyuncağın eğiticilik özelliğine dikkat ettikleri, oyuncağın alımı aşamasında büyük oranda medyadan etkilendikleri, oyuncaklar üzerinde yer alan CE damgasının ne anlama geldiğine dair herhangi bir bilgiye sahip olmadıkları ve alacakları oyuncağın en çok çocuğun bilişsel gelişim alanına katkı sağlamasını istedikleri görülmüştür. Çalışmaya katılan ebeveynlerin oyuncak alma sıklıklarının en çok ayda bir ve nadiren olduğu, çocuklarının en çok tercih ettiği oyuncak türlerinin ise kız çocukları için bebekler erkek çocukları için ise arabalar olduğu ve çocukların büyük çoğunluğunun oyuncaklarını paylaştığı görülmüştür. Kullanılmayan oyuncakların ise ebeveynler tarafından ortadan kaldırıldığı çocuklar oyuncağı unuttuktan sonra tekrar ortaya çıkarıldığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Oyuncak, okul öncesi dönem, oyuncak seçimi, ebeveyn, çocuk.

Abstract
Knowing the parents' opinions about the selection and use of toys, which are the materials children use in their plays, is a matter to be considered in the plans and applications to be made on the subject. For this reason, it is aimed to investigate the opinions of parents who have 3-6 year old children about toy selection and usage. A semi-structured interview form developed by the researchers was used as a data collection tool in the study conducted by qualitative research method. Descriptive analysis technique was used to analyze the data. As a result of the research it was found that the parents in the study group were more interested in educational toys in toy selection, that they are substantially influenced by the media at the stage of purchasing the toy, that they have no information as to what the CE mark on the toys means and that they want mostly that the toy they are going to purchase contributes to the cognitive development of the child. It was observed that the parents’ frequency of purchasing toys is mostly once a month and is rare, the most preferred toy type by children is dolls for girls and cars for boys and that the majority of children share their toys. It was also seen that unused toys are put out of sight and are brought out again by the parents after the children have forgotten the toy.

Keywords
Toy, pre-school period, toy selection, parent, child.

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri