ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick accessOkul Öncesi Dönemdeki İki Dilli Olan ve Olmayan Çocukların Okuma Yazmaya Hazırlık Becerileriyle ilgili Öğretmen Algılarının İncelenmesi
(An Investigation of Teachers’ Perceptions on Pre-Literacy Skills of Bilingual and Non-Bilingual Preschool Children )

Author : Burcu Çabuk   - Büşra Er - Sabiha Karageyik - Kübra Tokgöz  
Type : Copyright
Printing Year : 2018
Number : S4
Page : 12-43


Özet
İki dillilik, iki farklı dili aynı düzeyde kullanabilmek ve her iki dilde insanlarla iletişim kurup onları anlayabilmektir. İki dilli çocukların iki dili de doğru biçimde öğrenebilmeleri ve ileri yıllardaki akademik başarılarının yüksek olabilmesi için okul öncesi eğitim kurumlarında, iki dilliliğe yönelik eğitim programlarının yürütülmesi, ilkokula geçiş sürecinde olan bu çocukların okuma yazmaya hazırlık becerilerinin desteklenerek konunun üzerinde önemle durulması gerekmektedir. Bu araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin, sınıflarındaki iki dilli olan ve olmayan çocukların okuma yazmaya hazırlık becerilerinin geliştirilmesine yönelik görüşleri, uygulamaları, sınıf ortamlarını düzenlemeleri ve kullandıkları dokümanlar incelenerek öğretmenlerin konuya yönelik algılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın verileri, araştırmacıların hazırladıkları gözlem formu, görüşme formu ve doküman analizi formu ile toplanmıştır. Alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda, hazırlanan formların geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış, pilot uygulama için bir öğretmenle görüşülmüştür. Amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen altı öğretmenin, sınıfında bulunan ve iki dilli olan ve olmayan çocuklara yönelik gerçekleştirdikleri uygulamalara ve sınıf ortamlarını düzenlemelerine yönelik gözlemler yapılmış, sınıflarında kullandıkları dokümanlar incelenmiş ve konuyla ilgili yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu durum çalışmasının sonucunda, bir öğretmen hariç, öğretmenlerin, iki dilli olan ve olmayan çocukların okuma yazmaya hazırlık becerilerine yönelik olumlu yönde algı geliştirmedikleri belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarının ışığında, okul öncesi öğretmenlerine, yöneticilere ve alanda çalışan araştırmacılara öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
İki-dillilik, okuma yazmaya hazırlık, okul öncesi eğitim, öğretmen algısı

Abstract
Bilingualism is the ability to use two different languages at the same level and to communicate and understand people in both languages. In order for bilingual children to learn both languages correctly and to have high academic achievements in the coming years, it is necessary to carry out bilingual education programs in preschool education institutions, and to support the pre-literacy skills of these children who are in the process of transition to primary school. In this study, it is aimed to determine the perceptions of the preschool teachers by examining their opinions, practices, class environments and the documents used in the development of pre-literacy skills of the bilingual and non-bilingual children in their classrooms. The data of the study were collected with the observation form, interview form and document analysis form prepared by the researchers. In line with the opinions of field experts, validity and reliability studies of the prepared forms were conducted and a teacher was interviewed for pilot implementation. Observations were made about the practices and designing their classrooms for both bilingual and non-bilingual children, investigations were made related with their documents used in the classroom and semi-structured interviews were conducted with six teachers who were selected by purposeful sampling. As a result of this case study, except for one teacher, it was determined that teachers did not develop a positive perception towards the literacy skills of non-bilingual children and the bilingual children. In the light of the research results, recommendations were given to preschool teachers, administrators and researchers in the field.

Keywords
Bilingualism, pre-literacy, preschool, teacher perceptions

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri